Членство

Членството в Асоциация на българските села (АБС) е доброволно.
Кандидатът за асоцииран член в АБС подава писмена или електронна молба за придобиване на членство до Управителния съвет на сдружението, в която декларира, че е запознат и ще спазва разпоредбите на Устава. Всички кандидати попълват и представят заедно с молбата за членство и анкетна карта по образец.

Молбата и анкетната карта могат да бъдат подадени чрез:
  • Интернет страницата на сдружението - www.abv.selo.bg от онлайн формата;
  • По е-мейл адрес на: [email protected];
  • Чрез поща на адрес: град Велико Търново, ул. "Александър Стамболийски" 11 
Асоциираните членове дължат годишна членска вноска в размер на:
  • за кметства и читалища на села – 25 лв.;
  • за ФЛ – 75 лв.;
  • за ЮЛ, къщи за селски туризъм, агробизнес фирми– 150 лв. (къщи за туризъм могат да публикуват своите обекти в категория Селски туризъм и без членство в АБС, срещу годишен абонамент от 55 лв.);
  • НПО – безплатно членство.

ПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В АБС:

Кметове на села
- Съдействие за решаване на текущи проблеми с местната власт;
- Промотиране на селото пред потенциални инвеститори;
- Помощ по линия на европейски, национални и чужди финансиращи фондове;
- Правна помощ;
- Информационна осведоменост и поддръжка на актуална база данни по сектори;
- Подкрепа при организиране на семинари, кръгли маси и дискусии с населението в селата.

Читалища в селата
- Съдействие за участие по национални и европейски финансиращи програми;
- Популяризиране на читалищната дейност;
- Подкрепа на местни инициативи и медийно отразяване.

Къщи за гости и хотели за селски туризъм
- Включване в подбран и престижен онлайн каталог за селски туризъм в България;
- Гарантирано осигуряване на туристи и сериозно увеличаване на заетостта;
- Получаване на стикер за стъкло "Препоръчан обект за селски туризъм от Асоциация на българските села";
- Имиджова подкрепа в онлайн платформите на АБС, вкл. Facebook;
- Подкрепа при реализацията на евро-проекти в сферата на селския туризъм;
- Възможност за представяне на български и междунродни изложения, където АБС участва;
- Концептуална, идейна и практическа подкрепа за развитие на устойчив селски туризъм.

Агробизнес фирми
- Съдействие с кметове на села и местна власт по отношение на бизнеса в селата;
- Информационна осведоменост и достъп до бази данни с възможности за инвестиции;
- Помощ при реализацията на инвестиционни проекти със собствено или външно финансиране;
- Включване в онлайн каталог на агробизнес фирмите в селата;
- Представяне на продукти и услуги на щандове на АБС, по време на изложения в България и Чужбина;
- Съдействие за намиране на стратегически и финансови инвеститори;
- Подкрепа при намирането на нови пазараи и по-доброто маркетиране на дейността.

Частни лица
- Информационна осведоменост за дейността на асоциацията;
- Съдействие за комуникация с кметове на села, местна власт, държавни институции и др. по теми за селата;
- Подкрепа за инициативи свързани с развитието на селата.

Членството се придобива от датата на решението за уважаване на молбата, което се съобщава на молителя и при внесена годишна членска вноска в 7-дневен срок след обявяване на решението от страна на Управителния съвет.