Новини

Нова вилна зона се създава между селата Кладница и Рударци

Да се обособи нова зона за вилен отдих в село Рударци, предвижда общият устройствен план на община Перник. Тя ще е разположена непосредствено до пътя за Държавно ловно стопанство "Витошко - Студена" между Рударци и Кладница. Вилната зона обединява имоти с вече променено предназначение върху площ от 14 ха, от които съществуващи 5,3 ха.

За развитие на курортни територии благоприятстват наличието на минерални води и планинският масив на Витоша. Затова не се предвижда образуване на производствена зона. Планът допуска отделни обекти да бъдат изградени в жилищната територия, но само такива за безвредно производство.


Рударци е сред малкото села в община Перник с компактна структура на урбанизираната територия. Голяма част от землището на селото попада в Природен парк "Витоша", което сериозно ограничава възможностите за планиране.
Предвидено е ново гробище за селото поради изчерпване на капацитета на съществуващото. То ще бъде разположено западно от населеното място извън границите на Природен парк "Витоша" и другите защитени територии. В землището на с. Рударци има малка част от рудник "Кладница", който не функционира отдавна. Предвижда се тази полщ от 0,5 ха да се рекултивира и озелени.