Устав

УСТАВ НА  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ  “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛА” /АБС/


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.(1) Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛА” наричано по-долу за краткост „сдружението“, осъществява дейността си съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) Сдружението “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛА” е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛА” ( АБС ), което може допълнително да се изписва и на чужд език– Association of Bulgarian Villages ( ABV ).
(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на сдружението са: гр.Велико Търново, ул.”Мария Габровска” 2A, вх.Б, ап.28

ЦЕЛИ
Чл. 4. Основни цели на сдружението са:
1. Развитие на информационната осведоменост по отношение на българските села и възможностите за инвестиции в тях.
2. Стимулиране на туризма в селските райони.
3. Привличане на инвестиции за възраждане на селското стопанство.
4. Да предприема и подкрепя и развива всички подходящи инициативи за правно, образователно, административно, психологическо, икономическо съдействие по отношение на хората в селата.
5. Създаване на положително и отговорно отношение към селата.
6. Да повишава знанията на хората в селата за процеса на европейската интеграция на Република България.
7. Да популяризира българските села и селскостопански бизнес в чужбина
8. Да подпомага институционалното укрепване на държавните структури и оптимизиране на дейността им за по-ефективно прилагане на европейските практики в областта на селското стопанство, културните и образователни дейности в селата.
9. Популяризиране и запазване на традиционните обичаи, фолклор и занаяти.
10. Понижаване на безработицата в селата.
11. Намаляване на миграцията от селските райони.
12. Информационна подкрепа, съобразно нормативните уредби на ЕС, касаещи селата и селското стопанство.
13. Законодателна инициатива в областта на българските села.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 5. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са: създаване на информационни фондове; участие в национални и международни програми; подпомагане на правителствени и други не правителствени организации, работещи по същите теми; организиране и провеждане на семинари; стимулиране и подпомагане на личностната реализация на жителите в селата; осигуряване на правна помощ по проблеми, свързани със социалния и икономически живот в селата.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за: развитието и утвърждаването на българските села като добро място за културен, духовен и икономически живот.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 7. Предметът на дейност на сдружението е:. създаване на информационен фонд в помощ на обществото и членовете на сдружението; подготовка на хората в селата във връзка с европейската им интеграция ; участие в национални и международни програми; подпомагане на правителствени и други не правителствени организации, работещи по същите теми ; организиране и провеждане на семинари; стимулиране и подпомагане на личностната реализация на живеещите в селата; осигуряване на правна помощ по проблеми, касаещи живота на село; както и всякакъв друг вид дейности и услуги не забранени от законите на Р.България и международното законодателство във връзка с европейското развитие и благоденствие на Р. България.

СРОК
Чл. 8. Сдружението не е ограничено със срок.

КЛОНОВЕ
Чл. 9. (1) Сдружението може да открива клонове в населени места, извън мястото, където е неговото седалище.
(2) След откриване на клон, същият се вписва в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел по седалището на клона.
(3) Всеки клон има управител, който има следните правомощия:
1. Ръководи и отговаря за дейността на клона и представлява същия;
2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на сдружението, имащи отношение към дейността на клона;
3. Носи отговорност за предоставените му средства и имущество и дава отчет за тяхното разходване и стопанисване пред Управителния и Контролния съвет на сдружението;
4. Изпълнява други функции, възложени му от председателя и Управителния съвет на сдружението;
5. Изготвя на всеки шест месеца доклад за дейността на клона, който представя пред Управителния съвет, а за всички съществени обстоятелства, касаещи дейността на клона информира незабавно председателя на сдружението;
(4) В кореспонденцията на клона се посочват наименованието на сдружението и данните за същото съгласно чл.2,ал.2 с добавката „клон” и отбелязване на неговото седалище и информация за регистрацията му.

ЧЛЕНСТВО
Чл. 10. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, които желаят, имат възможности и са в състояние да допринесат за постигане целите на сдружението и не са осъждани. При същите условия в сдружението могат да членуват и юридически лица, които нямат непогасени задължения за публични държавни и общински вземания.
Чл.11. Членовете на сдружението биват пълноправни и асоциирани. Пълноправни членове са учредителите на сдружението, както и приетите за членове по реда на предишния устав, а така също и асоциираните членове, които по реда и при условията на настоящия устав придобият пълноправно членство. Всички останали са асоциирани членове. За асоциирани членове се считат и членовете на юридическите лица с нестопанска цел, които са станали членове на сдружението.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 12. (1) Членството в сдружението е доброволно.
(2) Кандидатът за асоцииран член подава писмена молба за придобиване на членство до управителния съвет на сдружението, в която декларира, че е запознат и ще спазва разпоредбите на устава. Молбата може да бъде подадена и чрез ИНТЕРНЕТ страницата на сдружението - http://abv-selo.bg. Към молбата физическите лица представят автобиография и декларират, че не са осъждани, а юридически лица представят преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението, както и декларация по образец, че нямат непогасени задължения за публични държавни и общински вземания. Всички кандидати попълват и представят с молбата за членство и анкетна карта по образец.
(3) Молбата се обсъжда на първото след постъпването и заседание на Управителният съвет, който приема решение с обикновено мнозинство от присъстващите.
(4) Асоциираните членове дължат годишна членска вноска в размер на: за кметства на села – 25 (двадесет и пет) лв., за ФЛ – 75 (седемдесет и пет) лева, за ЮЛ, къщи за селски туризъм, агробизнес фирми– 150 (сто и петдесет) лв и НПО – безплатно членство, които да бъдат натрупвани във фонда на сдружението за постигане на социалните си цели. Членството се придобива от датата на решението за уважаване на молбата, което се съобщава на молителя и при внесена годишна членска вноска в 7-дневен срок след обявяване на решението от страна на Управителния съвет.
(5) За пълноправни членове могат да кандидатстват лица, които най-малко пет години са били асоциирани членове на сдружението, взели са дейно участие в неговата работа и направят имуществена вноска за пълноправно членство в размер на 1000 (хиляда) лв.
(6) Кандидатът за пълноправен член подава писмена молба до управителния съвет на сдружението за придобиване на пълноправно членство, към която се прилагат мотивационно писмо с описание на дейностите на сдружението, в които кандидатът е взел участие и поне една препоръка от пълноправен член.
(7) Молбата се обсъжда на първото след постъпването и заседание на Управителният съвет, като за уважаването и се изисква решение, прието с единодушие. УС може да приеме пълноправен член и без да са налице изискванията по ал.4 и 5. Решението на УС се съобщава на молителя, който в 7-дневен срок от съобщението следва да плати встъпителната вноска. Пълноправното членство се придобива от датата на плащане на вноската, ако тя е направена в посочения по-горе срок. При неплащане в срок на встъпителната вноска, членството се смята за невъзникнало.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 13. (1) Всички членове на сдружението имат следните права:
1. Да изискват и да получават информация за дейността на сдружението и работата на неговите органи;
2. Да участват в обсъжданията по отделни направления от дейността на сдружението, да изказват мнения и да правят препоръки;
3. Да ползват експертна помощ, както и информационни и други услуги, предоставяни от сдружението;
4. Да ползват имуществото на сдружението, ако и доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
5. Да ползват международните контакти на сдружението и резултатите от неговата дейността съгласно разпоредбите на устава.
(2) Асоциираните членове могат да вземат участие в работата на общото събрание на сдружението, както в други негови прояви и мероприятията без право на глас при вземане на решения. Същите имат право да съобщават в изданията си, в рекламни материали и друга своя документация, че са асоциирани членове на сдружението.
(3) Пълноправните членове имат право да участват в заседанията на общото събрание на сдружението с право на глас, както и да избират и да бъдат избирани в състава на неговите управителни и контролни.
(4) Всички членове участват в съответните заседания, събрания и други прояви на сдружението на собствени разноски.
Чл. 14. (1) Всички членове на сдружението имат следните задължения:
1. Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;
2. Да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
3. Да издигат авторитета на сдружението и да спомагат за увеличаване на неговото имущество;
4. Да не използват по какъвто и да е начин участието си в сдружението за цели, противоречащи на Устава и да не уронват с действията си неговото добро име и престиж.
(2) Пълноправните и асоциираните членове са длъжни да внасят в срок предвидените в настоящия устав имуществени вноски.
Чл. 15. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл. 16. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски. Членовете не отговарят лично за задълженията на сдружението.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 17. Членството в сдружението се прекратява:
* с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението;
* при смърт или поставяне под пълно запрещение на член-физическо лице, респ. при прекратяване на юридическо лице;
* с изключване;
* с прекратяване на сдружението;
* при отпадане.
Чл. 18. (1) Член на сдружението може да бъде изключен при системно неизпълнение на задълженията му по този устав, както и при извършване на други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо, респ. при настъпване на обстоятелства, правещи това членство невъзможно. Изключването става с решение на управителния съвет по предложение на член на УС.
(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.14 управителният съвет определя срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, и взема решение за изключване при неспазване на дадените предписания.
Чл. 19. (1) Отпадане е налице в случаите, когато член на сдружението:
1. не е платил годишната си членска вноска до 31 декември на текущата година.
2. системно не участва в работата на общото събрание и в органите, в които е избран. Под системно неучастие се разбира отсъствие без основателна причина – болест, сериозни служебни ангажименти, пребиваване извън страната и др.подобни от три или повече заседания на съответния орган, установено от протоколите за работата на този орган.
(2) Отпадането се констатира с решение на Управителния съвет.
Чл. 20. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 21. Органи на Сдружението са:
1. Общо събрание (ОС)
2. Управителен съвет (УС)
3. Контролен съвет (КС)

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.22. (1) Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на сдружението и е негов върховен орган .
(2) В общото събрание всеки пълноправен член има право на един глас. Пълноправните членове-юридически лица участват в общото събрание чрез своя представител или писмено упълномощено от него лице. Допуска се гласуване въз основа на писмено пълномощно, като едно лице не може да представлява повече от трима членове на общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.
Чл.23. Общото събрание има следните правомощия:
1. Определя основните насоки в развитието на сдружението;
2. Приема, изменя и допълва устава;
3. Избира и освобождава членовете на управителния и контролния съвет.
4. Разглежда и се произнася по жалби срещу решения на управителния съвет;
5. Отменя противоречащите на законите и устава решения и действия на другите органи на сдружението;
6. Приема отчета за дейността на управителния и контролния съвет;
7. Приема бюджета на сдружението;
8. Определя размера, сроковете и начина на внасяне на имуществените вноски;
9. Приема решения за събиране на допълнителни и целеви вноски;
10. Взема решения за участие на сдружението в други организации, за сливане с други сдружения , както и за преобразуване и прекратяване;
Чл.24. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. То се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по писмено искане на една трета от членовете. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не насрочи заседание на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено то тях лице.
(2) Свикването на общото събрание става с покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението,най-малко един месец преди насрочения ден и се обнародва в "Държавен вестник".
(4) Неспазването на посочените по-горе изисквания за свикване на общото събрание не се отразяват на неговата законност, ако на заседанието присъстват или са представени всички пълноправни членове с право на глас, като това се отразява в протокола.
Чл.25. (1) Заседанието на общото събрание е редовно и законно, ако на него присъствуват или са представени повече от половината от всички членове. Ако това условие не е изпълнено в обявения за начало на заседанието час, то се отлага с един час и се провежда, колкото и членове да се явят.
(2) Заседанията на общото събрание се ръководят от председателя, а ако той отсъства – от член на управителния съвет.
(3) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(4) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права или съребрена линия-до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(5)Общото събрание приема решения с обикновено мнозинство от присъствуващите при явно гласуване, освен ако самото събрание не реши някое решение да се приеме с тайно гласуване. За приемане на решения относно изменение и допълнение на устава, за събиране на допълнителни имуществени вноски и техния размер, както и за преобразуване и прекратяване на сдружението или сливането му с друго сдружение е необходимо мнозинство 2/3 от присъствуващите.
(6) Общото събрание приема решения само по въпроси, които са предварително включени в дневния ред и са надлежно оповестени. Ако на събранието присъстват или са представени всички членове на сдружението с право на глас, те могат да разглеждат и приемат решения и по въпроси извън предварително оповестения дневен ред.
(7) За заседанията на общото събрание се води протокол, който се подписва от лицето, което го е изготвило и от председателстващия заседанието.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 26. (1) Управителният съвет изпълнява функцията на Управителен орган на сдружението.
(2) Управителният съвет се състои от 3 /три/ лица - пълноправни членове на сдружението. Член на управителния съвет може да бъде и юридическо лице – пълноправен член на сдружението, като на заседанията на съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
(3) Членовете на управителния съвет не могат да се намират помежду си , както и с членове на контролния свет в отношения на брак и роднински връзки по права и съребрена линия до втора степен.
Чл. 27. Управителният съвет се избира за срок от 5 /пет/ години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено. След изтичане на мандата, управителният съвет продължава да изпълнява функциите си до избиране на нов управителен съвет.
Чл. 28. Управителният съвет:
1. представлява сдружението пред трети лица чрез своя председател;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. управлява и се разпорежда с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и определя адреса на сдружението и клоновете;
8. определя и назначава управителите на клоновете и ги освобождава от длъжност;
9. приема, изключва и освобождава членове;
10. взема решение за участие в други организации;
11. взема решения по други въпроси, които съгласно този устав не са от компетентност на други органи.
Чл. 29. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на тримесечие , както и по писмено искане на всеки от
неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.
Чл. 30. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения,което председателстващия заседанието удостоверява в протокола.
(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
Чл. 31. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие от избран от управителния съвет негов член.
Чл. 32. Решенията на управителния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъствуващите. За разпореждане със средства и имущество на сдружението и за изключване на негов член е нужно обикновено мнозинство от всички членове на съвета
Чл.33. За заседанията на съвета се води протокол, който се подписва от председателстващия .
Чл. 34. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в срок от един месец от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл.35. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 36. (1) Управителният съвет избира от своя състав председател, който има функциите на управител. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.
(2) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
Чл. 37. Председателят:
1. представлява сдружението;
2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
5. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
6. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл. 38. (1) Контролният съвет се състои от 3 /три/ лица - пълноправни членове на сдружението, които се избират от общото събрание за срок, съвпадащ с мандата на управителния съвет. След изтичане на мандата, контролният съвет продължава да изпълнява функциите си до избиране на нов контролен съвет.
(2) Членовете на контролния съвет не могат да се намират помежду си, както и с членове на управителния съвет в отношения на брак и роднински връзки по права и съребрена линия до втора степен.
(3) Контролният съвет:
1. Контролира изпълнението на бюджета и спазването на финансовата дисциплина;
2. Упражнява контрол върху управлението на имуществото и разходването на средствата на сдружението;
3. Дава мнения и препоръки във връзка с разпределянето на средствата по проекти и програми от донорите към бенефициентите;
4. Провежда мониторинг върху осъществяването на дейностите по проектите с осигурено финансиране и правилното усвояване на средствата по тях.
5. Извършва проверки на финансовата дейност на сдружението и неговите клонове и при необходимост оказва методическа помощ на последните.
6. Дава становище по годишния отчетен доклад на управителния съвет;
7. Ежегодно се отчита за дейността си пред общото събрание.
(4) Контролният съвет избира от своя състав председател.
(5) Разпоредбите на чл.29 -33 се прилагат съответно и за работата на контролния съвет.
(6) Членовете на контролния съвет могат да участват в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас.

ИМУЩЕСТВО
Чл. 39. Имуществото на сдружението се състои от парични средства, вещни права върху имоти и вещи, както и от всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на юридическо лице.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл.40. (1) Имуществото и средствата на сдружението се формират чрез:
1. Встъпителни и периодични парични членски вноски;
2. Целеви и други имуществени вноски, събирани по решение на общото събрание;
3. Завещания, дарения и спонсорство;
4. Средства и субсидии, предоставени от държавни и общински органи;
5. Финансиране от български и междунардни фондации и други организации, както и от фондове на национални и международни проекти и програми;
6. Приходи от стопанска дейност;
Чл.41. (1) Пълноправните и асоциираните членове на сдружението внасят встъпителна парична вноска и дължат периодични членски вноски.
(2) Встъпителната парична вноска и периодичната членска вноска се внасят в седем дневен срок от присъединяването, освен ако друго не е упоменато. Приетите за пълноправни членове през календарната година дължат за същата година съответната пропорционална част от годишната вноска, считано от месеца, в който са приети.
(3) Размерът на имуществените вноски и сроковете за внасянето им могат да се променят с решение на общото събрание, което може да определи и диференциран размер на вноските за отделните членове, в зависимост от това дали са физически или юридически лица.
(4) При приключване на годишния баланс със загуба, общото събрание може да вземе решение за събиране на допълнителни вноски от членовете за покриването и. Решението се взема с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл.42. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност , свързана с предмета на основната му дейност и необходима за постигане на определените в устава цели.
(2) Допълнителната стопанска дейност на сдружението се изразява в организиране на курсове, семинари, конкурси, форуми и др. подобни мероприятия срещу заплащане; даване на консултации срещу заплащане; извършване на публикации, издаване на брошури и др. подобни; преводи и разпространение на статии и др.материали, свързани с постигане на основните цели на сдружението; маркетингови и социологически проучвания, както и други позволени от Закона дейности.
(3) Извършването на стопанската дейност по предходната алинея се подчинява на реда и условията, определени със законите и другите нормативни актове, които я регулират.
(4) Сдружението не формира и не разпределя печалба. Приходите от стопанската дейност ще се използват единствено и само за целите на сдружението

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО. ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ
Чл.43. (1) Имуществото на сдружението, в това число приходите от стопанската дейност се разходват и използват само за постигане на целите и изпълнение на задачите, записани в настоящия устав.
(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на юридическото лице с нестопанска цел съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.
(3) За безвъзмездно разходване на средства в полза на лицата по чл.41,ал.3 от ЗЮЛНЦ се спазва предвидения там ред.
(4) Извън случаите по предходната алинея средствата на сдружението се разходват по решение на управителния съвет. Последният може да предостави това право на председателя, като в този случай той се отчита за разхода на първото заседание на управителния съвет.
(5) Управителният съвет изготвя и представя пред общото събрание ежегоден доклад за дейността, който е публичен и трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.
Чл.44. Ежегодно в сдружението се изготвя годишен финансов отчет на базата на националните и международни счетоводни стандарти. Финансовият отчет е публичен и подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството. Завереният годишен финансов отчет се представя пред Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерството на правосъдието.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 45. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите удостоверяват с подписите си съдържанието на протоколите и отговарят за верността им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 46. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 47. Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. По решение на Окръжния съд по седалището си при наличие на основанията, посочени в ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 48. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по предвидения в чл.14-15 и чл.43-44 от ЗЮЛНЦ ред. Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището. При ликвидацията се уреждат задълженията на сдружението и се удовлетворяват неговите кредитори, след което останалото имущество се предоставя по решение на съда на друго юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност и имащо същите или сходни цели, което да го използва в съответствие с посочените цели.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този Устав е приет на общо събрание на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛА”, проведено на 13.05.2014 год. в гр.Велико Търново и съдържа всички приети от събранието изменения и допълнения на предишния устав на сдружението.
§ 2. Списъкът на членовете, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.
§ 3. По всички въпроси, неуредени в този Устав, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В случай, че някои от разпоредбите на този устав противоречат на императивни норми на ЗЮЛНЦ, те се заместват по право от тези норми.
(4) Неспазването на посочените по-горе изисквания за свикване на общото събрание не се отразяват на неговата законност, ако на заседанието присъстват или са представени всички пълноправни членове с право на глас, като това се отразява в протокола.