Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА ABV-SELO.BG
 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставените от Асоциация на българските села (АБС) на потребителите на уебсайта ABV-SELO.BG информационни ресурси и услуги и урежда отношенията между Асоциация на българските села и потребителите на уебсайта ABV-SELO.BG.

 
I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 

Дефиниции
 

Чл. 1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. „ABV-SELO.BG” (http://www.abv-selo.bg) е уебсайт, собственост на Сдружение Асоциация на българските села (АБС), който предлага информационни и комуникационни услуги чрез достъп до безплатнa информация и ресурси.
2. Сдружение Асоциация на българските села (АБС) e юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза (ЮЛНЦ) със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска 2А, партер, тел. 0877 33 77 33 , e-mail: [email protected], предоставящо посредством администрирания от него уебсайт ABV-SELO.BG информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.

3. „Потребител” e всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни от Асоциация на българските села (АБС). 

4. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право, изпращане на заявка до сървъра на ABV-SELO.BG чрез използването на PROXY сървъри.

5. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.Обвързване с Общите условия
 

Чл. 2. (1) С отварянето на Интернет страница ABV-SELO.BG, чрез натискане на електронна препратка от заглавната или друга страница на уебсайта ABV-SELO.BG се приема, че Потребителят "Декларирам, че е запознат и съгласен с Общите условия за ползване на услугите на уебсайта ABV-SELO.BG" - Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва Услугите на уебсайта, като Потребителят се счита за запознат и се съгласява с Общите условия за ползване на услугите на уебсайта ABV-SELO.BG и се задължава да ги спазва. 

(2) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страницата и електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от уебсайта ABV-SELO.BG

 
ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА
 

Чл. 3. (1) Договорът е в сила за Асоциация на българските села (АБС) и Потребителя от момента на извършването на електронното изявление по предходния член до всяко прекратяване използването на Услугите на Асоциация на българските села (АБС) от Потребителя чрез напускане на уебсайта ABV-SELO.BG.
(2) При всяко ново влизане в сайта Потребителят сключва нов договор с Асоциация на българските села (АБС) Общите условия на този договор са действащите към момента на сключването му.


 
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 

Чл. 4. (1) Асоциация на българските села (АБС) предоставя на Потребителя безплатни Услуги при стриктно спазване от страна на последния на изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Асоциация на българските села (АБС) безвъзмездно на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно в уебсайта ABV-SELO.BG.
 

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 

Чл. 5. (1) Общите условия на уебсайта ABV-SELO.BG, както и броят, характеристиките и режимът на предоставяне на услугите могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от Асоциация на българските села (АБС).

(2) При извършване на промени в Общите условия, Асоциация на българските села (АБС) се задължава да уведоми Потребителя като публикува на видно място в уебсайта ABV-SELO.BG съобщение за промените в Общите условия и текста на измененията.

 
II. УСЛУГИ НА Асоциация на българските села (АБС)

 

 Чл. 6. (1) Асоциация на българските села (АБС) предоставя следните услуги на Потребителя („Услугите”):
1.Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта ABV-SELO.BG;

2.Достъп до информация, публикувана от други Потребители на уебсайта;

3.Достъп до форум с подредени по категории и теми постинги;

4.Достъп до система за лични или мигновени публични съобщения /Чат/;


5.Други услуги, които ABV-SELO.BG развива.
(2) Услугите на Асоциация на българските села (АБС) се предоставят „във вида, в който са” и Асоциация на българските села (АБС) не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, в резултат на или поради използване на Услугите, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. Асоциация на българските села (АБС) няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Потребителите
(3) Асоциация на българските села (АБС) има правото, но не и задължението да деактивира видимостта на информация в уебсайта, да изтрива некоректна, заблуждаваща или неморална информация, да извършва корекции и промени в информацията, публикувана от Потребителите или в категорията, в която е разпределена същата, с изключение на предоставени от Потребителите данни за контакт и публикувани коментари и постинги.

 
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Права и задължения на Потребителя

 

Чл. 7. (1) Потребителят има право да ползва безплатните Услуги, предоставяни на уебсайта ABV-SELO.BG

(2) Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Асоциация на българските села (АБС) за всеки отделен вид услуга.

(3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, като Потребителят следва да не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, както изрично се забранява захранването на бази данни с информация от уебсайта. Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Асоциация на българските села (АБС), негов партньор, клиент, друг Потребител на уебсайта или трето лице.

(4) Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта ABV-SELO.BG, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Асоциация на българските села (АБС) и/или неговите партньори за съответния вид използване.
Чл. 8. (1) Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Асоциация на българските села (АБС) услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, файлове, аудио или видеоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:
1. противоречащи на българското законодателство, приложимото чуждо законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави;

2. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

3. които не съответстват на тематичната насоченост на уебсайта ABV-SELO.BG;

4. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;

5. чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

6. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

7. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

8. съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване или представляващи junk mail, spam, други неразрешени рекламни материали;

9. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) При неспазване на изискванията на ал. 1, Асоциация на българските села (АБС) има право да незабавно да преустанови достъпа до съответните материали или ресурси.
Чл. 9. (1) Потребителят на Уебсайта се задължава при ползване на Услугите:

1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

3. да уведомява незабавно Асоциация на българските села (АБС) за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

4. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група лица, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

5. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(2) При нарушаване на задължението по предходната алинея Асоциация на българските села (АБС) има право по своя преценка да прекрати предоставянето на Услугите на Потребителя-нарушител.
 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 

Чл. 10. (1) Всички елементи на съдържанието на уебсайта ABV-SELO.BG, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Асоциация на българските села (АБС) и/или неговите партньори, клиенти или на Потребители, предоставили за публикуване съответните материали при условията на настоящите Общи условия.

(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без разрешение на Асоциация на българските села (АБС), на неговите клиенти и/или на Потребителите, предоставили за публикуване съответните материали е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
(3) Доколкото Услугите, предоставяни от Асоциация на българските села (АБС), са предназначени изключително за лично ползване, Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин, публикуваните в уебсайта ABV-SELO.BG материали и ресурси, както и да копира или принтира от тях повече, отколкото разумно е необходимо за личните му нужди.

(4) В случай, че елементи или материали от Уебсайта бъдат запаметени на компютъра на Потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на Асоциация на българските села (АБС) на неговите клиенти или на потребителите, предоставили същите за публикуване.

(5) При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси в нарушение на настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Асоциация на българските села (АБС), Потребителят дължи на Асоциация на българските села (АБС) неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Асоциация на българските села (АБС) от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

(6) С разполагането на всеки информационен материал, ресурс или мултимедийно съдържание на уебсайта ABV-SELO.BG, Потребителят предоставя на на Асоциация на българските села (АБС) правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на ABV-SELO.BG и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

 
Отговорност на Асоциация на българските села (АБС)
 

Чл. 11. (1) Асоциация на българските села (АБС) не гарантира, че предоставяните Услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.

(2) С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Асоциация на българските села (АБС) не отговоря за вреди, причинени на Потребителя при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено от Асоциация на българските села (АБС).

Чл. 12. (1)Асоциация на българските села (АБС) не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

(2) Асоциация на българските села (АБС) не гарантира, че предоставяните Услуги ще бъдат непрекъсваеми и винаги свободни от грешки.

(3) Асоциация на българските села (АБС) не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на уебсайта ABV-SELO.BG, предоставена от Потребителите, както и не носи отговорност ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии авторски или човешки права. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на Асоциация на българските села (АБС), както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

(4) Асоциация на българските села (АБС) има право по своя преценка да прекратява предоставянето на Услугите.
(5) Асоциация на българските села (АБС) има право да изпраща до всеки  Потребител на Услуги от уебсайта ABV-SELO.BG непоискани съобщения.

Чл. 13. (1)Асоциация на българските села (АБС) не носи отговорност за съдържанието на публикуваните в уебсайта ABV-SELO.BG материали и коментари при ползване на Услугите, както и за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на тези материали.

(2) Асоциация на българските села (АБС) не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от трети лица във връзка с публикувани в уебсайта ABV-SELO.BG при ползване на Услугите материали и ресурси при нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребителя.
Чл. 14 Предвид това, че Асоциация на българските села (АБС) няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет сайтовете и ресурсите, извън разположените на уебсайта ABV-SELO.BG, то Асоциация на българските села (АБС) не носи отговорност за съдържанието и материалите, разположени на други уебсайтове и/или Интернет страници, достъпът до които се осъществява чрез Електронни препратки към сайтoве, публикувани в уебсайта ABV-SELO.BG, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване, включително всякакви последици, свързани с претърпени вреди и/или пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа до или достоверността на съдържащите се в тези Интернет сайтове/страници или ресурси материали и съдържание.

 
Обезщетения
 

Чл. 15. Потребителят е длъжен да обезщети Асоциация на българските села (АБС) за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил, или е допуснал да бъде нарушено, правото на интелектуална собственост на Асоциация на българските села (АБС), на негови клиенти или на Потребители на уебсайта върху материалите и ресурсите, публикувани в уебсайта ABV-SELO.BG

 
IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Лични данни

Чл. 16.(1) Асоциация на българските села (АБС) има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същия използва Услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителя може да бъде идентифициран, може да включва име, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, адрес на електронна поща, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при ползване на Услугите на Асоциация на българските села (АБС).

Чл. 17. Асоциация на българските села (АБС) има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет Сървъра върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. 

 
Обработване на информация за Потребителя
 

Чл. 18. (1) Асоциация на българските села (АБС) полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод предоставяне на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Асоциация на българските села (АБС) има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните органи на властта съгласно приложимите закони цели, за които може да се използва информацията

Чл. 19. (1) Информацията по чл. 16 може да бъде използвана от Асоциация на българските села (АБС) за целите предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на услуги на Потребителя, за запитвания, за статистически и други цели.

(2) Асоциация на българските села (АБС) събира и използва информацията по чл. 16, за да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, да предложи информация, услуги и реклами, които най-вероятно биха заинтригували Потребителя, както и да положи максимални усилия, за да отговори на нуждите на Потребителя във връзка с търсените услуги. Асоциация на българските села (АБС) има право да използва събраната и предоставената информация, за да предлага свои собствени или други услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

(3) Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Асоциация на българските села (АБС).

 
Разкриване на информацията
 

Чл. 20. (1) Асоциация на българските села (АБС) се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1.е получил изричното съгласие на Потребителя;

2.информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури във връзка с изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия;

3.други посочени в закона случаи.

(2) Асоциация на българските села (АБС) си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия.

 
V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Писмена форма

 

Чл. 21. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя на ABV-SELO.BG, натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 

НедействителностЧл. 22. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Приложимо право

Чл. 23. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.